Frågor & Svar

Vi har samlat våra vanligaste frågor nedan. Du kan också kontakta oss direkt om du behöver mer information!

Vad är fossilfritt mineralgödsel, och hur skiljer det sig från konventionellt mineralgödsel?

Fossilfritt mineralgödsel är mineralgödsel baserade på nitrater. De har identisk kemisk och fysisk sammansättning som sina konventionella motsvarigheter som produceras från fossila energikällor. Det utmärkande draget hos fossilfritt mineralgödsel är dess betydligt lägre koldioxidavtryck, som kommer från att ha producerats med förnybar elektricitet – för Power2Earth med förnybar vätgas.

Varför är inhemsk produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak viktigt för Sverige?

I dag är Sverige ett av få europeiska länder som är starkt beroende av import av ammoniak och gödsel som tillverkats med stora koldioxidutsläpp som följd. Genom Power2Earths inhemska produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak kan Sverige minska sina koldioxidutsläpp inom jordbrukssektorn samtidigt som man stärker sin självförsörjning och den inhemska livsmedelsförsörjningskedjan.

Hur produceras fossilfritt mineralgödsel?

Ammoniak är en grundläggande komponent i all produktion av mineralgödsel. För närvarande är ammoniakproduktionen beroende av vätgas som utvinns från fossila bränslen. När vi producerar fossilfritt mineralgödsel kommer vätgasen som är nödvändig för ammoniaksyntes att hämtas från vatten genom elektrolys, en process som drivs av förnybar elektricitet istället för fossila energikällor.

Vad är Power2Earths uppskattade produktionskapacitet?

Power2Earth strävar efter att ha en substantiell påverkan på svenskt jordbruk med en beräknad årlig produktionskapacitet på 1 000 000 ton fossilfritt mineralgödsel. Denna produktionskapacitet gör Power2Earth till en nyckelspelare för att främja hållbara jordbruksmetoder och minskad miljöpåverkan från användning av traditionell gödselproduktion inom svensk jordbrukssektor.

Vad är tidslinjen för ert etableringsprojekt?

Power2Earth är inställda på att påbörja produktionen år 2028. Vår tidsplan är noggrant utformad med fokus på att integrera den senaste innovativa teknologin, följa svenska miljöregler och standarder samt skapa en gedigen och miljövänlig verksamhet på våra produktionsanläggningar.

Varför har Power2Earth valt Luleå för sin planerade investering i en fabrik för tillverkning av fossilfritt mineralgödsel?

Valet att etablera vår anläggning för fossilfritt mineralgödsel i Luleå grundar sig i regionens strategiska fördelar, specifikt tillgången till fossilfri el, vilket är en avgörande faktor i Power2Earth’s ambition att skapa en toppmodern fossilfri anläggning för tillverkning av mineralgödsel. Dessutom har Luleå en stor pool av kvalificerade medarbetare och en gynnsam affärsmiljö. Detta understryker betydelsen av lokal kompetens för att stärka den regionala ekonomin och säkerställa framgången för vårt företag.

Hur planerar Power2Earth att hantera utmaningar kopplade till miljöpåverkan från energiförbrukningen i en region som befinner sig i övergången till en fossilfri industri?

Vi är fullt medvetna om Norrbottens övergång till ett fossilfritt industrilandskap. Vårt åtagande att använda förnybar energi överensstämmer med den regionala ambitionen, och vi undersöker för närvarande möjliga partnerskap för hållbar energiförsörjning. Vi förblir dedikerade till att minimera vår miljöpåverkan och engagerar oss i en aktiv dialog med lokalsamhället och ansvariga myndigheter för att säkerställa ansvarsfull energiförbrukning.

Hur planerar Power2Earth att förena behovet av betydande mängder av ytterligare förnybar energi, givet de nuvarande utmaningarna med att producera tillräckligt med förnybar elektricitet i regionen?

Vi förstår utmaningarna med att producera betydande mängder förnybar energi, och våra planer inkluderar samarbete med lokala energileverantörer för att hantera dessa bekymmer. Power2Earth är engagerat i att positivt bidra till regionens mål för produktionen av förnybar energi, och vi är öppna för att utforska innovativa lösningar för att möta våra energibehov på ett hållbart sätt.

Hur säkerställer ni en säker och hållbar arbetsmiljö för operatörerna på era fabriker?

Vårt främsta uppdrag är att säkerställa en säker och hållbar arbetsmiljö för vårt team, och som också har en positiv påverkan på det lokala samhället. Vi prioriterar säkerhet genom rigorösa protokoll, kontinuerlig operatörsträning och genom tillämpning av miljövänliga arbetsmetoder. Vår operativa kunskap tillämpas inte bara för att förbättra våra interna processer utan också för att på ett meningsfullt sätt bidra till välbefinnandet för de samhällen där vi verkar. Genom ihärdiga säkerhetsåtgärder och hållbarhetsinitiativ strävar vi efter att skapa en arbetsplats som prioriterar teamets hälsa och minimerar vår miljöpåverkan. Power2Earth arbetar dedikerat för att ha en ansvarsfull och samhällsmedveten närvaro i de områden vi verkar.

Kontakta oss

Vi vill höra från dig! Oavsett om du har frågor, idéer eller bara vill prata med oss så är vårt team tillgängligt. Hör av dig så pratar vi vidare om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en grönare och mer hållbar framtid i Sverige.

Grundarna av Power2Earth

Power2Earth är ett samriskföretag och samarbete mellan Fertiberia, Nordion Energi och lantbrukskooperativet Lantmännen. Tillsammans drar vi nytta av våra respektive styrkor - Fertiberias omfattande expertis inom produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak, och Nordion Energis kunskap inom konstruktion av vätgasinfrastruktur. Samarbetet drar också nytta av Lantmännens roll som ett ledande lantbrukskooperativ i norra Europa med stort engagemang för att öka skördar och samtidigt minska inverkan på klimat och miljö.